Fem crush x fem reader.

๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฌ๐˜ช ๐˜น ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฎ!๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ถ / ๐˜ข๐˜ญ๐˜ต๐˜ฆ ... Completed. shotoxreader; runaway; teenageromance +22 more # 5. All Might's Daughter - Todoroki x... by maria. 5.9K 81 18. While on her deathbed, your mom revealed the biggest secret she has been keeping from you your whole life: who your dad actually is, All Might himself. Now you must deal... Completed. boku;

Jan 24, 2015 ยท He leaned closer. "7 whole minutes." Your heart sped up. He leaned closer. "Alone." He said before closing the distance between your lips and his. He put his hands on your waist and you wrapped your arms around his neck. (C/n) trailed his tongue across your bottom lip, asking for entrance. .

I responded back putting both of my hands behind my head. "well you don't know if it's true or not! Not all rumors are true! For all you know she could still be a Virgin!" I rolled my eyes. Then there was silence for a bit. "I bet that you can't even get her to go on a date with you." immediately my ears perk up.I bent down and grabbed the card. Dear Mikasa, You probably have a crush on Eran since you are always with him. But... I have a crush on you. Everyday I look forward to seeing you. Honestly, everything about you is perfect. From your hair and eyes, to how you fight, everything.2 pages April 13, 2015 trashikawa ั†ัƒั€ะพ.x. Reader | Anime/Manga Fanfiction Romance Madoka Magica Lemon One Shot Magical Girl Love One Shots. I love her. I love her more than anything in the world. Despite being a magical girl, despite my inevitable fate.. All I want her is to enjoy the moment.Aquantence!Outgoing!Fem!Crush!OC x Shy!Fem!Reader. Mon, Apr 29, 2019. Violet Evergarden x Lonely!Hospilatlized!Fem!Reader! (Part 2) Sun, Apr 7, 2019

May 19, 2018 ยท Girl crush x Girl reader One-shots Reads 129K Votes 1.3K Parts 22 Time 58m Start reading theythemllama Complete Mature This is a book of my original one-shots for you and your crush. Romance, friendships, frenemies, you name it and I'll write it! Requests are always open just ask! Now are you ready to see you and your crush in multiple situations?! Aquantence!Outgoing!Fem!Crush!OC x Shy!Fem!Reader Violet Evergarden x Lonely!Hospilatlized!Fem!Reader! (Part 2)

Mar 17, 2022 ยท Mature. Y/n L/n always has a teddy bear with him. He doesn't want to be alone without it. It was his comfor... Male Reader x Various Females. 4 parts. Ongoing. A book of collective one shots, bunch of different stories for you wonderful people to request and... Just a bunch of stories and oneshots about you being with your crush.

Girl crush x Girl reader One-shots Reads 129K Votes 1.3K Parts 22 Time 58m Start reading theythemllama Complete Mature This is a book of my original one-shots for you and your crush. Romance, friendships, frenemies, you name it and I'll write it! Requests are always open just ask! Now are you ready to see you and your crush in multiple situations?!Jun 10, 2015 ยท Walking home from school one day, you see a man threatening a child with a gun. Being the non-heroic hero you are, you take the shot and die. When you wake up, you realize that you are reborn into the world of Naruto as a powerful girl who managed to capture many hearts. (Various!Naruto X OP!Reader)... My Sweet Angel (Fem/reader x Gasai Yuno) 41.7K 1.7K 54. The story takes place in the past. In a place filled to the brim with mages,clerics, warriors, and so on. You my dear friend are a very powerful Priestess and queen of the holy Kingdom. Known throughout the other kingdoms as the angel sent from above.78 Stories. Sort by: Hot. # 1. I Love You Sensei [โ€ข Teacher Levi... by Why Hello There. 57.2K 835 16. Late on your first day of your new school you rush to your class only to meet your angry teacher Sensei Ackerman What happens when you both begin to fall for each other... shingekinokyojin.I responded back putting both of my hands behind my head. "well you don't know if it's true or not! Not all rumors are true! For all you know she could still be a Virgin!" I rolled my eyes. Then there was silence for a bit. "I bet that you can't even get her to go on a date with you." immediately my ears perk up.


Roblox dungeon quest wiki

Life through her eyes (bully Levi X self harm/anorexic reader) Y/N L/N is a girl who lives with her abusive father. Her mother died when she was a young girl and she struggles with self harm and anorexia. When she starts at a new school Levi Ackerman the school bully picks on her way more often than anybody else.

Mar 15, 2019 ยท (poseidon x fem! angel! reader) โ€” in which the god of the seas finds himself deeply in love with a mere angel, and does his best to convey these feelings. Add to library 1.3k Discussion 215 Suggest tags .

I didn't think of thatโ€”" I cut him off as I got up from the bench, "Save it C/N." I then walked away, leaving C/N dumbfounded. ~Timeskip~. I sat on the couch in the living room of my house. I hugged the pillow tight as I watched some Anime. I then heard a knock at my door, I got up and opened it to see C/N.GL โŽฎ [F!Yandere!Heroine x F!Villainess!Reader] As a dragon-shifting villainess, you knew that โ€œhappily ever aftersโ€ didnโ€™t exist for your kind. Only the good and pure heroines get a happily ever after, not you. And you hated it. But then you were slain and soon found yourself in hell.6K 191 9. โš ๏ธThis is a Ririka x Fem!Reader (so woman loving woman). If you are homophobic, please, go away and find something else to readโš ๏ธ (In this, I will say the names like in... femxfem. lesbianromance. gxg. +18 more. # 4. Little Mix Imagines and Preferences by re-writing freckles.Feb 2, 2020 ยท [fem!yandere (OC) x fem reader] moving from your small village, you've always wondered what it would be like living in the grand, metropolitan city of tokyo. upon your first day of school, you were really surprised that you made a great group of friends already. it may take some time to adjust, ... Apr 13, 2015 ยท 2 pages April 13, 2015 trashikawa ั†ัƒั€ะพ.x. Reader | Anime/Manga Fanfiction Romance Madoka Magica Lemon One Shot Magical Girl Love One Shots. I love her. I love her more than anything in the world. Despite being a magical girl, despite my inevitable fate.. All I want her is to enjoy the moment.

Secret Crush ๐Ÿ˜‰ ; From our Creators ... X Fem! Reader. 28 parts Ongoing . 28 parts. Ongoing. Leave some requests and I'll do it! I'll do my best to make them good! Yuri x Reader. 9 parts Ongoing . 9 parts. Ongoing. This is a book full of one shots. I'm also @animegoldenmaster plz request and comment. Dirty, Little, Traitor [Scaramouche x โ€ฆJul 9, 2017 ยท Masky x Female! Reader) -- HEAVY THEMES -- Gore, violence, harassment, depression, suicidal thoughts/tendencies, assault, abuse, manipulation, stockholm syndrome, stalking, obsessive behavior, torture. - *Cover made by jumpingapples * I shake out of fear and despair, watching as my captor knelt down in front of me. x Reader; crush x reader - Freeform; crush x reader insert; reader's crush x reader insert; Friends to Lovers; Oblivious; originally from tumblr; tumblr post; avis writes; Summary. A friendship that began when you were only kids can turn into so much more if you give it time, love and a lotta joy. my tumblr: avis-writeshq. Language: English ...rinitoshixreader. bluelock. +12 more. # 2. Rediscovery (Blue Lock x Reader) by cheesywolfycreamXD. 8.9K 750 19. (Y/n), a former boxer, was reincarnated into a different world. Although, her days are always haunted by the events of her past life. Thus she seemingly wanders endlessl... Page 3 Read โ™ FEM!Crush X FEM!Reader: Pocky Is Sweetโ™  from the story Crush x Reader IMAGINES by doritea_ (Dori) with 15,011 reads. crushxreader, reader, angst... It's time to try Tumblr. You'll never be bored again. Maybe later. Sign me up. See a recent post on Tumblr from @i-lik3-to-write about female crush x reader. Discover more posts about female crush x reader.

Yandere Naruto various x Fem reader Uchiha Y/n.. a girl who is Itachi and sasuke sister, How her ... +18 more # 16. Naruto Various! X Reader [ Under h... by Universal_galaxy100. 175K 5K 23. Welcome to my first story! You,(Y/N) (L/N), are an S Ranked criminal jinchuuriki. While you were running from the Akatsuki with an injured leg you stumbled ...Mar 7, 2021 ยท Assassination Classroom | Reader Asano Gakushuu | Anime/Manga Fanfiction Romance Angst Dominant Reader. (Dominant!Reader) "So I cross my heart and I hope to die. That I'll only stay with you one more night. And I know I said it a million times, but I'll only stay with you one more night."

441 Stories. Sort by: Hot. # 1. True BLUE || Aizawa x Gn!Reader by NemiNemi. 26.5K 753 11. [None of them would have guessed their Homeroom teacher is secretly married. To win a bet their teacher set, Class 1-A makes it their mission to figure out who Eraserhea... Completed. xreader.Yandere | Anime/Manga Fanfiction Romance Jealousy Insanity. There are girls that let their BF's have female friends, girls that don't like it, girls that get jealous. She called herself Lemon Juice, and she was Mistress of Toture, Queen of Jealousy and Yandere until the end. Browse through and read popular female x female lemon stories and books.Browse through and read or take female crush x female reader stories, quizzes, and other creationsSep 25, 2022 ยท The birthmark magic- (Female reader x Dipper Pines) 10 pages September 20, 2022 burrrin. Gravity Falls | Reader Dipper Pines | Adventure Fanfiction Supernatural Dipper Fluff Crush. Y/N (female) x Dipstick Pines. Drama, jokes, and more! Y/N Corduroy and Dipper go on special adventures and fight impossible Nightmare material. Candy Crush and Friends is one of the most popular mobile games in the world. Itโ€™s a match-three puzzle game that has been downloaded over 500 million times. The game is easy to learn but difficult to master, making it a great way to pass t...In todayโ€™s digital age, PDF documents have become an essential part of our lives. Whether we need to read e-books, view important reports, or access legal documents, having a reliable PDF reader is crucial. One name that stands out in this ...There will be a series of these kinds of stories, and I am excited to write them and share them for everyone:) she. marvelmen. tickle. +1 more. # 2. Poison ivy's tickle treatment by TickleFantasy02. 2.8K 5 1. You have some tickle fun with Poison Ivy.Camilo Madrigal X Fem! Reader Pictures shown are not mine (unless... Completed. fluff; teensxteens; xreader +16 more # ... Inside Your World [Camilo x Fem Re... by CamiloMSimp. 3.2K 85 15. You have a crush on someone, but he's a fictional character! One night, before going to bed, you make a wish... A wish to be in Encanto... A wish to โ€ฆMature. Y/n L/n always has a teddy bear with him. He doesn't want to be alone without it. It was his comfor... Male Reader x Various Females. 4 parts. Ongoing. โ€ฆ


Student doctor network pharmacy

FEM CRUSH X FEM READER "If you will only ever be a daydream, real life is my nightmare." ... I love you too.. a fem crush x fem ...

Lizzie (Ldshadowlady) x Fem! Reader. Tue, Aug 30, 2016. Cara Delevingne x Female Reader. Mon, Oct 17, 2016. Vampire! Lauren Jauregui x Werewolf! Female Reader.Read stories about #affair, #descendants, and #taliaryder on Wattpad, recommended by YeongsuKimmIt's time to try Tumblr. You'll never be bored again. Maybe later. Sign me up. See a recent post on Tumblr from @writingoddess1125 about zoro x reader. Discover more posts about zoro x you, zoro roronoa x you, zoro roronoa x reader, one piece x reader, zoro smut, one piece smut, and zoro x reader.Read โญFem!Crush x Fem!Reader: The Conventionโญ from the story Crush x Reader IMAGINES by doritea_ (Dori) with 6,392 reads. suggest, romance, crushxreader. Fem... BrowseFem tall!Reader x fem small!Reader(Intended for both characters to be read as a reader) Summary:Tall!reader has a huge crush on small!reader. How will she ask small!reader out?Rating: Explicit Archive Warning : Creator Chose Not To Use Archive Warnings Category: F/M Fandom: Original Work Relationship: Original Character (s)/Reader Characters: Reader Crush - Character Original Male Character (s) Original Female Character (s) Additional Tags: Self-Insert Reader-Insert Married Couple Married Life Married Sex Just MarriedYandere female x shy fem reader. The date was September 15 of the year You stood wide eyed at the horrific sight. If you actually started thinking you would .... X Male Reader Lemon 1 day ago · Yandere ayano x fem reader wattpad from the ... x fem reader Yandere fem crush x fem reader - al. wattpad slasher x reader ... yandere crush x โ€ฆI'll write seme/dom reader, switch/seke reader or uke/bottom reader as requested. When you request make sure to specify the reader's... genderneutralreader. femalereader. readerxvarious. +10 more. Read the most popular domreader stories on Wattpad, the world's largest social storytelling platform.The birthmark magic- (Female reader x Dipper Pines) 10 pages September 20, 2022 burrrin. Gravity Falls | Reader Dipper Pines | Adventure Fanfiction Supernatural Dipper Fluff Crush. Y/N (female) x Dipstick Pines. Drama, jokes, and more! Y/N Corduroy and Dipper go on special adventures and fight impossible Nightmare material.Mar 17, 2022 ยท Mature. Y/n L/n always has a teddy bear with him. He doesn't want to be alone without it. It was his comfor... Male Reader x Various Females. 4 parts. Ongoing. A book of collective one shots, bunch of different stories for you wonderful people to request and... Just a bunch of stories and oneshots about you being with your crush. Femxfem Stories Refine by tag: femxfem lesbian gxg girlxgirl lgbt wlw studxfem lesbianromance studxstud fem blackgxg love blacklove gay bisexual xreader urban femalexfemale urbangxg blacklesbians 579 Stories Sort by: Hot # 1 Love & Basketball by ๐Ÿฆ„ 28.5K 871 23 who knew a bond like this would create a love like this .. basketball rapper lgbt +9 more

Just another simple nico x reader one shots 383#nico 661#nicodiangelo 693#hoo 8#nicoxreader 14#nicodiangeloxreader. Completed. nicodiangelo; pjo; oneshot +7 more # 9. Nico x Reader one-shots by ๐ŸŒŠ. 168K 3.7K 20. NicoXReader oneshots! ... (Love story. You x Nico di Angelo. What happens when you fall into the arms of your biggest crush?) He โ€ฆ17.1K 314. by SheScribes. (Lucy's POV) We were finally heading home after a quest. Once again, Natsu decided to take Team Natsu on a S class mission. Take out a dark guild before it grows in power and over throws the whole world. The guild was pretty strong, considering that they managed to knock out Gray and Natsu at the same time for a couple ...Read Unbosom from the story Female Crush X Male Reader by Luigitails789 (MSFan635) with 12,083 reads. malereader, crush, xmalereader. Legend:(Y/N) - Your Name(...Candy Crush is one of the most popular mobile games in the world, and it can be quite challenging to master. If youโ€™re looking to up your game, here are some tips and tricks to help you become a Candy Crush pro. 222 accident 1.2K Stories. Sort by: Hot. # 1. Baroness Von Hellman (x fem reader) by Immaslave4her. 77.3K 2.7K 25. This is a fan fiction about you and the Baroness in Cruella the movie. We are not Cruella but we are a talented girl who want to work in fashion. camsoda kattleya 44 Stories. Sort by: Hot. # 1. My Only Home (R.Tempest x Fem!Read... by Beom. 2.9K 120 7. After a horrendous storm that brushed over your kingdom, you, as an elf queen, was forced to search for a new place for you and your people to stay at. Coming across the... rimurutempest. anime. jo ann stores jobs It's time to try Tumblr. You'll never be bored again. Maybe later. Sign me up. See a recent post on Tumblr from @crush-x-reader-fluff-angst-smut about crush x reader smut. Discover more posts about crush x reader smut.Crushed ice melts faster than cubed ice. This is because the former is made up of smaller ice pieces compared to the latter. Since crushed ice is made up of smaller pieces, it has a bigger surface area compared to cubed ice. Heat transfer m... no atandt service today ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฌ๐˜ช ๐˜น ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฎ!๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ถ / ๐˜ข๐˜ญ๐˜ต๐˜ฆ ... Completed. shotoxreader; runaway; teenageromance +22 more # 5. All Might's Daughter - Todoroki x... by maria. 5.9K 81 18. While on her deathbed, your mom revealed the biggest secret she has been keeping from you your whole life: who your dad actually is, All Might himself. Now you must deal... Completed. boku; p0339 dodge ram 1500 Male Vampire x Reader. 13.8K 103. by xXEmo_GirlXx. (When you first met him) You were laying in your bed, you eyes wide open as you stare at the ceiling of your room. Once again you couldn't sleep. For awhile now you have a hard time sleeping, usally only getting a few hours of sleep almost everyday, so you end up tierd most of the time almost ... craigslist jobs davenport fl WARNING: This chapter does include some homophobic characters!! - I knock on my parentโ€™s front door, as I glance at my girlfriend. She was looking at the door, โ€ฆ1.7K 35 7. Everyone knows that Muichiro had a twin brother, Yuichiro. But what If he had an older sister who was taken away when he was seven. His sister's name is Y/N. Y/N was tra... konrojimitsuri. kyojuro. himejima. +22 more. Read the most popular giyuuxreader stories on Wattpad, the world's largest social storytelling platform. top flite hammer golf balls review Zack Binspin Reader | Fanfiction Romance multifandom zack binspin x reader. You're there. He's there. But something always makes you part. A depressing storm. A beacon of light and agony, which scars you both. This feeling.. It's new. You swear on your life you'll take dare of it till death do you part.Candy Crush is one of the most popular mobile games in the world, and it can be quite challenging to master. If youโ€™re looking to up your game, here are some tips and tricks to help you become a Candy Crush pro.Mar 24, 2020 ยท Anime/Manga Fanfiction Mystery Sad Bloody Gore Gabi Femxfem OFA Saving. (The one with purple hair is you later on the story).This is the story of Y/N L/N.Sheโ€™s a normal girl growing up.But then she turned 12 and was now in 6th grade.There tings start to rotten.Her only console is anime and science.One day an event happens which will change ... where is the nearest labcorp to me You called their number and all of you waited for them to come. A few minutes later you saw them. "Stop right there. Titans Go!" Robin said. --Time skip--. The titans easily won the fight and sent the guy to prison. You saw Raven and walked up to her. "Hi, I'm (Y/n).78 Stories. Sort by: Hot. # 1. I Love You Sensei [โ€ข Teacher Levi... by Why Hello There. 57.2K 835 16. Late on your first day of your new school you rush to your class only to meet your angry teacher Sensei Ackerman What happens when you both begin to fall for each other... shingekinokyojin. motorola xt2165dl case My Sweet Angel (Fem/reader x Gasai Yuno) 41.7K 1.7K 54. The story takes place in the past. In a place filled to the brim with mages,clerics, warriors, and so on. You my dear friend are a very powerful Priestess and queen of the holy Kingdom. Known throughout the other kingdoms as the angel sent from above. wisconsin volleyball nude leaked Fem!Crush X Fem!Reader: Pocky Is Sweet. ~Y/N's POV~. It was another day. A normal day of school, I now have a mission of not to fall asleep during class... see you again tyler the creator roblox id SUNRISE เผ˜ bakugo katsuki by calffeinated. 70.6K 2.4K 17. ๐—ฌ๐—ผ๐˜‚ ๐˜๐—ต๐—ผ๐˜‚๐—ด๐—ต๐˜ ๐—น๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฑ๐—ป'๐˜ ๐—ฒ๐˜…๐—ถ๐˜€๐˜ ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ถ๐—น ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐—บ๐—ฒ๐˜ ๐—ต๐—ถ๐—บ. fluff. male reader. โ‚โ‚€โ‚‹โ‚ƒโ‚€โ‚‹โ‚‚โ‚€โ‚‚โ‚ โ‚œโ‚’ โ‚โ‚โ‚‹โ‚โ‚‰โ‚‹โ‚‚โ‚€โ‚‚โ‚. Completed. mhaxreader. boylove ...September 15, 2021 Undertale X Male Reader Lemon Wattpad from i0.wp.com. 31.10.2020 · this is female various x male reader story and i also i don't own any of the female characters as well i do not own any media content in this series warning:You paused, placing a hand on your hip as you released a deep breath. "And I wouldn't dream of ever laying a hand on you," you continued, a small, half smile pulling at your lips. "I know everything about-" she started again, but you held up a finger to stop her. "No," you told her, shaking your head slightly.